ARBEIDSBEPERKT WERKT!

ONDERZOEK DE MOGELIJKHEDEN IN UW BEDRIJF

Hoe kansrijk is mijn bedrijf?

Bedankt voor het invullen van de vragen. Hieronder hebben wij uw sterke punten en aandachtspunten op een rij gezet.
Wilt u lever persoonlijk advies? Neem dan telefonisch contact op.

Liever een pdf lezen? antwoord(en) aanpassen

1. Personeelsbeleid

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

Uw bedrijf wil bijdragen aan de samenleving en maatschappelijke meerwaarde creëren. Werken met arbeidsbeperkten past goed bij deze doelstelling.

Uw bedrijf streeft een optimale productiviteit van medewerkers na. Houd er rekening mee dat u andere eisen stelt aan arbeidsbeperkten, omdat zij de normen voor reguliere collega’s meestal niet kunnen halen. Zorg ook dat de begeleider van de arbeidsbeperkte genoeg tijd en ruimte heeft voor de begeleiding. Maak hier duidelijke afspraken over.

Uw bedrijf streeft een optimaal welzijn van medewerkers na. Waarschijnlijk zijn werknemers gewend dat er rekening wordt gehouden met hun wensen. Misschien heeft u afspraken met (oudere) werknemers gemaakt over functieverandering of taakverlichting als zij het werk (tijdelijk) niet aankunnen. Wanneer u gaat werken met arbeidsbeperkten, moeten functies en taken mogelijk worden herschikt en veranderd. Houd er rekening mee dat werknemers hier wat moeite mee kunnen hebben. Betrek hen daarom bij veranderingen. Zorg ook voor een verdeling van het werk waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidsbelasting van zowel zittende collega’s als kandidaten met een arbeidsbeperking.

Wat bedrijven zeggen

Vanuit onze christelijke achtergrond willen op deze wijze ook een bijdrage leveren aan MVO. Maar de hulp van de zijde van UWV wordt zeker ook op prijs gesteld (loondispensatie, no-risk polis).

Vanuit onze christelijke achtergrond willen op deze wijze ook een bijdrage leveren aan MVO. Maar de hulp van de zijde van UWV wordt zeker ook op prijs gesteld (loondispensatie, no-risk polis).

Wanneer onze medewerkers de ene dag wat minder produceren, doen ze er de andere dag een schepje bovenop. Als ze ziek zijn worden ze door het bedrijf gebeld. Er wordt gevraagd naar de verwachtingen omtrent werkhervatting. De verdere begeleiding van zieken is in handen gegeven van een arbodienst. Als mensen uitvallen is dat lastig voor de productie. Aan de collega’s wordt dan gevraagd om wat langer door te werken of wat eerder te beginnen. Dat is nooit een probleem.

2. Aanpassingsvermogen

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

Uw bedrijf heeft een uitstekend aanpassingsvermogen. Uw bedrijf kan de bedrijfsvoering zonder moeite aanpassen. Werknemers kunnen waarschijnlijk goed omgaan met nieuwe arbeidsbeperkte collega’s.

Uw bedrijf heeft voldoende aanpassingsvermogen. Houdt er rekening mee dat het werken met arbeidsbeperkten behoorlijk wat veranderingen met zich meebrengt. Waarschijnlijk zijn sommige werknemers enthousiast over deze veranderingen. Betrek ze erbij en laat ze bijvoorbeeld andere collega’s overtuigen.

Uw bedrijf heeft weinig aanpassingsvermogen. Houdt er rekening mee dat het werken met arbeidsbeperkten behoorlijk wat veranderingen met zich meebrengt. Werken met arbeidsbeperkte werknemers vraagt van personeel en maanagement dat zij kunnen omgaan met verschillen. Het is belangrijk dat u zich daar als werkgever bewust van bent en hier in een vroeg stadium op inspeelt. U zult uw personeel langzaam moeten laten kennismaken met de doelgroep. U moet u mogelijk ook voorbereiden op een aanpassing van de functie voor de kandidaat met een arbeidsbeperking en passende begeleiding organiseren.

Wat bedrijven zeggen

Wanneer onze medewerkers de ene dag wat minder produceren, doen ze er de andere dag een schepje bovenop. Als ze ziek zijn worden ze door het bedrijf gebeld. Er wordt gevraagd naar de verwachtingen omtrent werkhervatting. De verdere begeleiding van zieken is in handen gegeven van een arbodienst. Als mensen uitvallen is dat lastig voor de productie. Aan de collega’s wordt dan gevraagd om wat langer door te werken of wat eerder te beginnen. Dat is nooit een probleem.

Iedereen in het bedrijf is van mening dat mensen met een arbeidsbeperking een kans moeten krijgen om een baan te vervullen in een ‘gewoon’ bedrijf.

Het management stond positief tegenover het in dienst nemen van iemand met een beperking. Ze hebben nagedacht over mogelijke taken, en het meest voor de hand liggend was de afwas/spoelkeuken. In het overleg met de Averes Groep is dat voorgesteld. De afwas werd altijd ’s avonds gedaan, maar dat kon voor de Averes Groep niet: zij werken alleen overdag. Daarop is het in eerste instantie afgeketst. Wij waren echter zeer gemotiveerd om toch te proberen een passende werkplek te maken voor iemand met een beperking. Dat had te maken met de wens om iets te betekenen voor de doelgroep, echt intrinsieke motivatie, en dat zij toch wel mogelijkheden zagen.

3. Specifieke beweegredenen

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

In uw markt wordt vaak gevraagd om Social Return On Investment (SROI). Voor de gunning van opdrachten moet uw bedrijf vaak aantonen dat u één of meerdere mensen met een arbeidsbeper­king inzet bij de uitvoering van de opdracht. Uw kansen in de markt worden dus vergroot als u werkt met arbeidsbeperkten.

Uw bedrijf streeft diversiteit en/of inclusief ondernemerschap na. Waarschijnlijk kan uw bedrijf goed omgaan met verschillen tussen mensen en benut uw bedrijf de meerwaarde van diversiteit. Het werken met arbeidsbeperkten past hier naadloos bij.

Uw bedrijf streeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) na. Bij iedere bedrijfsbeslissing maakt uw bedrijf een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en uw bedrijf houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Ook het werken met arbeidsbeperkten past hier goed bij.

Uw bedrijf heeft te maken met structurele personeelstekorten. U kunt overwegen om personeel te werven onder arbeidsbeperkten met een uitkering. UWV, de gemeente of de regionale Sociale Werkvoorziening kunnen hierbij helpen.

Uw bedrijf wil een eventuele boete voorkomen als de banenafspraak uit de quotumregeling niet wordt gehaald. Mocht uw bedrijf gaan werken met arbeidsbeperkten, dan is het van belang dat het management en de medewerkers volledig achter dit besluit staan.

Uw bedrijf heeft geen specifieke beweegredenen om te werken met arbeidsbeperkten. Dat is ook niet nodig. Mocht uw bedrijf gaan werken met arbeidsbeperkten, dan is het wel van belang dat het management en de medewerkers volledig achter dit besluit staan.

Wat bedrijven zeggen

In veel bestekken komen wij eisen op het gebied van social return tegen. Op de korte termijn werkt dat misschien wel maar wij kijken daar toch anders tegenaan. Wij willen juist dat mensen met een beperking wat langer dan voor de duur van één gewonnen project in dienst van het bedrijf treden. Hiermee krijgen arbeidsbeperkten een veel betere kans om te laten zien dat ze gemotiveerd zijn en waartoe ze in staat zijn.

We hebben best wel een aantal tips voor andere bedrijven: • Verkoop het werken met arbeidsbeperkten voordat je ermee begint eerst in je eigen bedrijf • Maak je eigen bedrijf ervoor klaar door goed uit te leggen wat je van plan bent en wat daarvan mogelijke consequenties kunnen zijn • Zorg voor een vaste structuur in het werk en rust op de werkvloer • Breng je eigen werkdruk niet over op de arbeidsbeperkten.

Er wordt al jaren met mensen met een arbeidsbeperking gewerkt. Dat is helemaal ingeburgerd. We zetten de deur open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met een arbeidsbeperking. De mensen moeten wel de kansen willen pakken die ze worden geboden. Als ze zelf niet willen moeten ze weg. Als het goed gaat krijgen ze na 2 maanden proeftijd een contract voor bepaalde tijd.

Wij vinden dat het werken met arbeidsbeperkten uiteindelijk geen geld mag kosten. Dat betekent dat we bereid zijn voor de inzet van Ricardo een prijs te betalen die in overeenstemming is met zijn arbeidsprestatie. Met de loonkostensubsidie lukt dat tot nu toe.

Wij hebben moeite om het juiste personeel te vinden. Dat komt door plaats van vestiging, we zijn lastig te bereiken. Daarnaast draaien we ploegendiensten. Toch blijven onze werknemers graag bij ons werken, er is weinig mutatie in het personeelsbestand.

Ook in onze andere vestiging wordt in samenwerking met de gemeente actief gezocht naar mensen met een arbeidsbeperking om ze een werkplek binnen het bedrijf te bieden. De vestigingsmanager hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij wil dat het bedrijf hierin een bijdrage levert. Uiteindelijk willen we dat minimaal 5% van het personeelsbestand over enige tijd bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit voornemen is ook ingegeven vanuit de Wet banenafspraak. Wij willen een steentje bijdragen aan het creëren van extra banen voor arbeidsbeperkten, maar zeker ook straks geen quotumheffing hoeven te betalen.

4. Betrokkenheid management

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

Het management van uw bedrijf heeft (eerder) ervaring opgedaan met mensen met een arbeidsbeperking. Zij kunnen zich waarschijnlijk goed verplaatsen in de doelgroep en staan vanuit hun persoonlijke betrokkenheid open voor het werken met arbeidsbeperkten.

Het management van uw bedrijf heeft nog geen ervaring opgedaan met mensen met een arbeidsbeperking. Dat hoeft ook niet. Sommige bedrijven zijn gewoon begonnen en hebben 'met vallen en opstaan' geleerd hoe zij mensen met een arbeidsbeperking arbeidsmogelijkheden kunnen bieden.

Wat bedrijven zeggen

Wij werken internationaal, exporteren naar 40 landen. Dat doen we met 35 werknemers. Onze cultuur is dynamisch en bruisend, de organisatie is plat en gestructureerd. Vanaf de start van het bedrijf werken wij met arbeidsbeperkten. Die hebben we in dienst genomen via een re-integratiebureau. 1 op 5 van onze productiemedewerkers is arbeidsbeperkt.

We hebben best wel een aantal tips voor andere bedrijven: • Verkoop het werken met arbeidsbeperkten voordat je ermee begint eerst in je eigen bedrijf • Maak je eigen bedrijf ervoor klaar door goed uit te leggen wat je van plan bent en wat daarvan mogelijke consequenties kunnen zijn • Zorg voor een vaste structuur in het werk en rust op de werkvloer • Breng je eigen werkdruk niet over op de arbeidsbeperkten.

5. Bedrijfscultuur

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

Uw werknemers staan vaak open voor kandidaten met een beperking, en willen hen mee laten groeien in het bedrijf. Voor u als werkgever blijft de bedrijfseconomische waardecreatie een aandachtspunt, voor uw personeel zal dat mogelijk minder spelen. Belangrijk is dat u hierover helder communiceert.

Uw werknemers maken zich niet druk over een aandoening of ziekte van een kandidaat. Als hij een bijdrage kan leveren, is het prima. Voor u als werkgever is dit prettig. De houding van uw personeel is open en ook is uw personeel gewend aan nieuwe dingen. Dus voor hen geldt: gewoon uitproberen.

Uw werknemers staan vaak niet zo open voor veranderingen. Zij kunnen moeite hebben met medewerkers die niet (goed) in de bestaande structuren passen. Er heersen vaak strakke afspraken over ‘hoe het hoort’. Het is belangrijk dat u zich daar als werkgever bewust van bent en hier in een vroeg stadium op inspeelt. U zult uw personeel langzaam moeten laten kennismaken met de doelgroep. Het voordeel is dat uw personeel gewend is aan ‘beslissingen van bovenaf’. Dat helpt u bij de invoering.

Uw werknemers kijken vooral of het verminderd functioneren van de kandidaat invloed heeft op de teamresultaten. Als werkgever moet u laten zien dat die relatie niet terecht is, of dat die invloed wordt weggenomen. Als dat eenmaal helder is, zal uw personeel meegaan met de veranderingen.

Wat bedrijven zeggen

Arbeidsbeperkten werken alleen soms wel trager dan de reguliere werknemers. Over de lage productie is gesproken met werknemers met beperking. Ook wordt er inmiddels 1 opdracht tegelijk gegeven, in plaats van 2 of 3. Toch blijft het moeilijk om dat werktempo omhoog te krijgen. Het betekent ook dat reguliere collega’s (soms) een stapje harder moeten lopen. Dat levert wel eens irritaties op.

Wij hebben als tip: Zorg voor een goede samenwerking met de gemeente voordat je begint met het werken met arbeidsbeperkten. De gemeente (of anderen die krachten werven) moet het bedrijf en het werk goed kennen. Dan pas kunnen ze de meest kansrijke personen aanbieden. Daarnaast moet de hoeveelheid tijd die de begeleiding kost niet onderschat worden. Het kost ons nu meer tijd dan verwacht, terwijl de gemeente daarvoor maar een zeer geringe vergoeding beschikbaar stelt. Wij worden door de gemeente betaald voor 5 uur begeleiding per maand, terwijl ze aangeven dat het ze nu zeker 5 uur per week kost.

Er wordt al jaren met mensen met een arbeidsbeperking gewerkt. Dat is helemaal ingeburgerd. We zetten de deur open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en met een arbeidsbeperking. De mensen moeten wel de kansen willen pakken die ze worden geboden. Als ze zelf niet willen moeten ze weg. Als het goed gaat krijgen ze na 2 maanden proeftijd een contract voor bepaalde tijd.

De loonkostensubsidie compenseert voor het lage werktempo, maar dat laat niet onverlet dat het wel de bedoeling is dat het werktempo zo hoog mogelijk ligt. Het leidt soms tot irritaties wanneer het werktempo dusdanig laag is dat de reguliere werknemers te weinig hebben aan de collega’s met beperking. Er zijn gesprekken over gevoerd, maar in de praktijk blijft het lastig om het werktempo omhoog te krijgen. Wel is het breed geaccepteerd dat reguliere werknemers altijd moeten compenseren voor mensen met een beperking.

6. Inspraak werknemers

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

Uw werknemers hebben directe inspraakmogelijkheden of oefenen invloed uit op besluitvorming. Dat betekent dat werknemers betrokken zullen worden bij het besluit te gaan werken met arbeidsbeperkten. Deze betrokkenheid vergroot de kans op succes.

Een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt vraagt in de meeste gevallen iets extra’s van zijn werkgever en/of leidinggevende en van de naaste collega’s. Het is daarom belangrijk dat ook de medewerkers weten waarom is besloten deze nieuwe collega aan te nemen en wat zij wel en niet kunnen verwachten van deze persoon. Het blijkt dat als collega’s goed worden geïnformeerd over de komst van de nieuwe collega, dit de motivatie van de medewerkers vergroot om de persoon te begeleiden en hem sneller te accepteren.

Wat bedrijven zeggen

Waar het om gaat is dat iedereen deel uitmaakt van het bedrijf. Volgens ons valt de eigenheid van de arbeidsbeperkte hoogstens iets meer op, omdat ook de andere medewerkers hun eigenheid hebben en een gebruiksaanwijzing hebben. De reguliere werknemers zijn ingelicht over de keuze om mensen met een arbeidsbeperking als stagiaires of werknemers aan te nemen. Daarbij zijn we vooral eerlijk geweest naar de reguliere werknemers. We hebben hen gezegd wat zij zo ongeveer kunnen verwachten, maar ook dat dit een bewust gekozen weg is.

Waar het om gaat is dat iedereen deel uitmaakt van het bedrijf. Volgens ons valt de eigenheid van de arbeidsbeperkte hoogstens iets meer op, omdat ook de andere medewerkers hun eigenheid hebben en een gebruiksaanwijzing hebben. De reguliere werknemers zijn ingelicht over de keuze om mensen met een arbeidsbeperking als stagiaires of werknemers aan te nemen. Daarbij zijn we vooral eerlijk geweest naar de reguliere werknemers. We hebben hen gezegd wat zij zo ongeveer kunnen verwachten, maar ook dat dit een bewust gekozen weg is.

Bij de detachering van de jongens zijn collega’s geïnformeerd. De directeur had iedereen bij elkaar geroepen. Collega’s hadden er toen wel moeite mee: “we zijn toch geen sociale werkplaats, wat moeten we met die SW-ers. Na een paar weken verdween dat sentiment ook: het is echt een kwestie van wennen. Bovendien hadden Bertus en Wouter ook even tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe omgeving. Naarmate het werk beter ging, werden zij ook makkelijker geaccepteerd. Inmiddels zijn collega’s er helemaal aan gewend en zijn de jongens ook geaccepteerd.

7. Toegankelijkheid en bereikbaarheid

sterke punt(en) van uw bedrijf aandachtspunt(en) voor uw bedrijf

Uw bedrijf is bereikbaar met het openbaar vervoer. Uw bedrijf is hierdoor goed toegankelijk voor arbeidsbeperkten, want sommige arbeidsbeperkten zijn niet in staat om met de auto naar het werk te komen. Uw bedrijf is daarentegen niet toegankelijk voor mensen met een handicap. Dit kan een belemmering vormen om te werken met arbeidsbeperkten. Sommige gemeenten bieden voorzieningen aan voor werkplekaanpassingen voor arbeidsbeperkten. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Uw bedrijf is toegankelijk voor mensen met een handicap. Hierdoor zijn er geen fysieke belemmeringen om te gaan werken met arbeidsbeperkten. Uw bedrijf is daarentegen niet bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit kan een belemmering vormen om te werken met arbeidsbeperkten, omdat sommigen niet in staat zijn om met de auto naar het werk te komen. Sommige gemeenten bieden voorzieningen aan voor woon-werkverkeer van arbeidsbeperkten. Informeer hiervoor bij uw gemeente.

Uw bedrijf is niet bereikbaar met het openbaar vervoer én niet toegankelijk voor mensen met een handicap. Dit kan een belemmering vormen om te werken met arbeidsbeperkten. Sommige gemeenten bieden voorzieningen aan voor woon-werkverkeer en/of werkplekaanpassingen voor arbeidsbeperkten. Informeer hiervoor bij uw gemeente.